Garantie & Algemene voorwaarden

Algemene verkoop-, leverings-, garantie- en betalingsvoorwaarden van Renoco BV | E-Door Artikel 1: Toepasselijkheid

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op al onze aanbiedingen en op alle overeenkomsten van koop en verkoop en van uitvoering van werkzaamheden of van overeenkomsten van welke aard dan ook, welke met Renoco bv | E-Door worden gesloten 2. Alle van deze voorwaarden afwijkende en/of aanvullende bedingen zijn alleen van toepassing indien en voor zover deze uitdrukkelijk en schriftelijk door Renoco bv | E-Door zijn bevestigd en gelden uitsluitend voor de overeenkomst ten behoeve waarvan zij zijn opgemaakt. 3. Partijen verklaren uitdrukkelijk dat alleen de onderwerp gelijke voorwaarden van toepassing zijn op hun overeenkomsten. Alle van een ander of andere afkomstige algemene voorwaarden en/of bedrijven, in welke vorm dan ook, zijn alleen van toepassing indien wij schriftelijk te kunnen gegeven hebben daarmee akkoord te gaan. 4. De voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en orders van Renoco bv | E-Door.

Artikel 2: Aanbiedingen en offertes

1. Renoco bv | E-Door levert losse onderdelen en maatwerk producten, de laatst genoemde worden op maat vervaardigd en kunnen daardoor niet geruild of teruggenomen of geannuleerd worden. 2. Alle aanbiedingen en offertes in welke vorm dan ook geschieden geheel vrijblijvend en zijn tot 30 dagen na datum van opmaak geldig, tenzij anders overeen gekomen en uitsluitend schriftelijk door Renoco bv | E-Door te kennen wordt gegeven. 3. Verstrekte gegevens in of bij aanbiedingen / offertes mogen niet aan derden ter inzage worden gegeven. 4. Alle afbeeldingen en tekeningen, dan wel in catalogi of in offerte opgenomen zijn niet bindend, tenzij deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn opgenomen in een door Renoco bv | E-Door en de opdrachtgever ondertekende offerte of opdrachtbevestiging. 5. Gegevens verstrekt door Renoco bv | E-Door in aanbiedingen, offertes, drukwerken e.d. zijn zonder bericht voor wijziging vatbaar. Deze gegevens binden Renoco bv | E-Door niet. 6. Alle prijzen genoemd op renoco.nl, renocobv, renocobv.com, edoor.be & edoor.nl zijn bindend en geldend op het moment van opdracht en betaling. 7. Wij houden als Renoco bv | E-Door het recht voor om producten die voorradig zijn in de periode tussen aanbod en acceptatie van aanbod, aan derden te leveren en derhalve niet meer uit voorraad aan de koper te hoeven leveren.

Artikel 3: De overeenkomst

1. Overeenkomsten van koop en verkoop en van uitvoering van werkzaamheden, evenals alle overige overeenkomsten komen eerst tot stand na schriftelijke bevestiging van de offerte of orderbevestiging door Renoco bv | E-Door en opdrachtgever. 2. Overeenkomsten van koop en verkoop kunnen door Renoco bv | E-Door eenzijdig worden ontbonden, mits de situatie op het montage adres niet toereikend is om de aangekochte producten door Renoco bv | E-Door te monteren. 3. Aanvullingen en wijzigingen van de aangegane koopovereenkomst zijn enkel mogelijk binnen 2 dagen na ontvangst van de opdrachtbevestiging en dienen door beide partijen schriftelijk te worden bevestigd. Pas na ondertekening worden deze bindend. Aanvullingen en/of wijzigingen van de overeenkomst, zullen resulteren in een latere levering. 4. Bij annulering van de aangegane koopovereenkomst wordt 25% van de contractprijs in rekening gebracht. Annulering is niet meer mogelijk indien de producten conform koopovereenkomst reeds geproduceerd zijn. 5. Door opdrachtgever zelf ingemeten producten worden op maat vervaardigd en kunnen, indien een foutieve maatvoering door opdrachtgever bij Renoco bv | E-Door is besteld, daardoor nimmer geruild of teruggenomen worden.

Artikel 4: Levering en levertijd.

1. De levering bij koop en verkoop geschiedt af werkplaats, magazijn of fabriek.   2. Bij verrichten van werkzaamheden wordt het werk als opgeleverd beschouwd wanneer mondeling aan de opdrachtgever kennis gegeven is van de voltooiing van de werkzaamheden. 3. Indien er een termijn voor levering van goederen of het verrichten van werkzaamheden is overeengekomen houdt dit alleen in dat wij naar beste vermogen de overeengekomen termijn in acht zullen nemen. Levertijden worden bij benadering vastgesteld, ervan uitgaande dat de toeleverings situatie zoals ten tijde van het sluiten van de overeenkomsten onveranderd is en opdrachtnemer de nodige materialen ongehinderd krijgt toegeleverd. 4. Overschrijding van de levertijd geeft de opdrachtgever nimmer het recht de overeenkomst te doen ontbinden en/of schadevergoeding te vorderen en laat de verplichtingen van de opdrachtgever onverlet. 5. De wederpartij is gehouden de goederen die onderwerp zijn van koop/verkoop in ontvangst te nemen of af te halen binnen 5 werkdagen nadat hiervan door Renoco bv | E-Door kennis is gegeven. Indien de goederen na leveringstermijn of na kennisgeving van de terbeschikkingstelling niet zijn afgenomen door de wederpartij, staan deze voor rekening en risico ter zijner beschikking. De kosten onder meer opslag en renteverlies schaden en interesten zijn dan voor rekening van de nalatige partij. Tevens is opdrachtgever verplicht tot betaling na het verstrijken van de afhaaltermijn in geval de goederen niet tijdig zijn afgehaald of afgeleverd. 6. Elke afwijking van de hier voren vermelde bepalingen kan alleen schriftelijk en met ondertekening van Renoco bv | E-Door geschieden.

Artikel 5: Prijzen

1. Bij de prijs zijn de vervoerskosten af fabriek tot aan het afleveradres inbegrepen, tenzij expliciet overeengekomen. 2. Meerwerk als gevolg van enige bevindingen van Renoco bv | E-Door zijn voor rekening van opdrachtgever.

Artikel 6: Meerwerk 

1. Renoco bv | E-Door behoudt zich het recht voor om indien dit door de technische adviseur van Renoco bv | E-Door als noodzakelijk wordt geacht, meerwerk en/of aanpassingen aan producten, separaat in rekening te brengen bij de opdrachtgever. 2. Indien tijdens de montage werken, verricht door Renoco bv | E-Door blijkt dat door verborgen gebreken meerwerk noodzakelijk is, dat niet vooraf door de technische adviseur onderkend kon worden, zal de Renoco bv | E-Door opdrachtgever genoemd meerwerk in rekening brengen. 3. Indien Opdrachtgever het onder 6.2 vernoemde meerwerk niet accepteert, houd Renoco bv | E-Door het recht om het werk te staken, waarbij opdrachtgever aan Renoco bv | E-Door het volledige bedrag der overeenkomst verplicht is te voldoen.

Artikel 7: Reclamaties

1. Alle reclamaties dienen binnen 24 uur telefonisch en per email aan Renoco bv | E-Door te geschieden. 2. Producten die enkel door Renoco bv | E-Door geleverd worden, dienen door de opdrachtgever direct bij aflevering te worden gecontroleerd op zichtbare schade aan de verpakking. Eventuele schade vermelden op de aflever bon van de transporteur. 3. Het staat Renoco bv | E-Door vrij de goederen waarover gereclameerd te vervangen of te herstellen. Bij vervanging moeten de ondeugdelijke producten aan Renoco bv | E-Door retour gezonden worden. 4. Opdrachtgever is nimmer gemachtigd, indien de producten door Renoco bv | E-Door zijn gemonteerd, deze zonder toestemming van Renoco bv | E-Door, vervanging of herstellen door derden te laten uitvoeren, zolang de garantie hierop van toepassing is. 5. Tijdens de montage van rolluiken, screens of aanverwante producten, kan er schade ontstaat aan de binnenzijde van muur. Renoco | E-Door is nimmer verantwoordelijk voor schade onstaan, tijdens of na de montage van de door Renoco | E-Door geleverde en gemonteerde producten. 

Artikel 8: Betaling

1. Betaling dient te geschieden, of vooraf per bankbetaling, per pinbetaling of onder rembours aan de chauffeur bij aflevering en bij  montage door Renoco | E-Door, of contant, of per pin of via bankoverschrijving  aansluitend aan de montage aan de monteur van Renoco bv | E-Door. 2. Indien de betaling niet geschiedt is binnen de daarvoor gestelde termijn is de wederpartij, zonder dat enige aanmaning tot betaling is vereist, aan Renoco bv | E-Door vanaf factuurdatum een rente verschuldigd van 1,5% per maand, waarbij een gedeelte van de maand geldt als volle maand. 3. Indien de consument niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze, nadat hij door Renoco BV is gewezen op de te late betaling en Renoco BV de consument een termijn van 14 dagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, na het uitblijven van betaling binnen deze 14-dagen-termijn, over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd en is de ondernemer gerechtigd de door hem gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Deze incassokosten bedragen maximaal: 15% over openstaande bedragen tot € 2.500,=; 10% over de daaropvolgende € 2.500,= en 5% over de volgende € 5.000,= met een minimum van € 40,=. Renoco BV kan ten voordele van de consument afwijken van genoemde bedragen en percentages.

Artikel 9: Garantie

1. Renoco bv | E-Door geeft u 2, 5, of 10 jaar garantie op uw nieuwe producten. De duur van de garantie is afhankelijk van de gekozen variant. De garanties van Renoco bv | E-Door gelden op alle door Renoco bv | E-Door geleverde en gemonteerde onderdelen met uitzondering van de volgende gebruikersvoorwerpen: afstandsbedieningen, zekeringen, lampen en batterijen. 2. De garantie van 10 jaar geldt alleen als er een onderhoudscontract wordt afgesloten via Renoco bv | E-Door en indien er een motorisatie gemonteerd is geldt er een maximum van 25.000 cycli (bewegingen) voor alle onderdelen. Dit onderhoudscontract houdt in dat wij elke twee jaar een onderhoudsbeurt aan uw garagepoort geven en  hiermee de werking van uw garapoort kunnen garanderen. 3. Indien er géén onderhoud door Renoco | E-Door wordt gepleegd aan de garagepoort, dan vervalt na twee jaar automatisch de volledige garantie. 4. Uitgesloten van garantie zijn: Verkleuring van de panelen onder invloed van de weersomstandigheden . Onderhoud en normale slijtage van de poort en onderdelen . Beschadigingen door ongevallen of oneigenlijk gebruik van de poort. Beschadigingen door externe invloeden en werken door anderen dan medewerkers van Renoco bv | E-Door. Schade veroorzaakt door elektrische overspanning. Schade veroorzaakt door slecht of geen onderhoud. Schade veroorzaakt door natuurgeweld of overmacht.

Renoco Showroom

Persoonlijk komen kijken? Kom dan vrijblijvend langs in onze showroom.
Showroom informatie

Adviseur aan huis

Wij komen graag vrijblijvend bij uw thuis langs om u al onze mogelijkheden uit te leggen.
Offerte aanvragen

Telefonisch advies

Wilt u graag telefonisch persoonlijk advies of heeft u een vraag? Bel ons.
Nu bellen